Γενικοί  Όροι Παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών

  • Οι υπηρεσίες στον χώρο του πελάτη παρέχονται μόνο σε περιοχές οι οποίες βρίσκονται σε περίμετρο 30 χλμ.από την έδρα της Εταιρίας στην Αθήνα.
  • Ραντεβού πραγματοποιούνται τις εργάσιμες ημέρες & ώρες , Δευτέρα έως Παρασκευή, 09.00 – 17.00.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι  να διαθέτετε  το κουπόνι με τον μοναδικό κωδικό της αγοράς σας.
  • Χρησιμοποιήστε αυτό τον κωδικό σε κάθε επαφή σας με την εταιρία μας όταν αναφέρεστε στη αγορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
  • Στις χρεώσεις δεν περιλαμβάνονται τυχόν υλικά ή λογισμικά που μπορεί να απαιτηθούν.
  • Δεν πραγματοποιείται εγκατάσταση, παραμετροποίηση ή επίδειξη μη αυθεντικών προγραμμάτων.
  • Δεν καλύπτονται αναλώσιμα μέρη των συσκευών.
  • Προϊόντα που καλύπτονται από εγγύηση κατασκευαστή, υπόκεινται αποκλειστικά στους όρους της εγγύησης αυτής.
  • Η Netkey δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, προσθετική ζημιά προκύπτει από την απώλεια τους. Η ευθύνη φύλαξης ή αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη.
  • Βλάβες εκτός εγγύησης ή εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στα πακέτα και απαιτούν περαιτέρω χρόνο του προβλεπόμενου, χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου για κάθε μια επόμενη ώρα πέραν της προβλεπόμενης.